Souhlas se zpracováním osobních údajů pouze pro obchoní účely firmy

Marie Leblová Leblová M&Z nábytek


Svým podpisem uděluji firmě Leblová M&Z nábytek, Jana Palacha 411, 530 02

Pardubice, (dále jen Správce “), výslovný a informovaný souhlas se zpracováním

mých osobních údajů.


S Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s našimi povinnostmi vyplýva-

jícímí z platných právních předpisů, GDPR, týkajících se ochrany soukromí a

chráníme je v možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.


Správce osobních údajů:

firma Leblová M&Z nábytek, Jana Palacha 411, 53002 Pardubice, tel.466 310

996, mobil:728325795, obchod@nabytek-leblova.cz , IČO 12340812

Uchovávané informace:

Identifikační a kontaktní údaje zejména jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ,

e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje získáváme pouze při zakoupení nebo objed-

návce zboží.


Využití dat:

Získaná data využíváme v rozsahu nezbytném pro:

a. plnění smlouvy, objednávky, dodáním zboží, namontováním nábytku a pod.

b. plnění právní povinnosti sem patří evidence a zpracování účetních dokladů,

kontrolní hlášení, kontroly FÚ a pod.

c.oprávněný zájem především pro předání informací týkajících se dodání zboží,

místa montáže, vyřízení reklamací apod.


Délka uchování dat:

Osobní údaje držíme v případě plnění smlouvy a plnění právní povinnosti po

zákonnou dobu, pro oprávněné zájmy pak 10 let od objednávky.

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi.


Předávání dat:

Data předáváme jen v nezbytném rozsahu Finanční správě ( pro plnění právní

povinnosti).

V případě, že bude potřeba k plnění Vaší smlouvy i jiné firmy, (např. montážníky, dopravce), předáme těmto jen nejnutnější Vaše osobní údaje, (většinou jméno, adresu, telefon). Tyto firmy mají zakázáno používat Vaše údaje k jiným účelům.


Další práva:

Data zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo

na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte,

že zpracování není v pořádku, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních

údajů. Souhlas se zpracováním údajů lze kdykoliv odvolat písemnou žádostí doručenou

na adresu Správce, nebo na e-mailovou adresu Správce. Dále lze požadovat korekci,

omezené zpracování, výmaz či blokování osobních údajů a jejich likvidaci.


Datum: Podpis: